someting

แนะนำ Some ting

posted on 06 Oct 2007 22:55 by jiam in JIAM

"บางสิ่งบางอย่าง อยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง

บางสิ่งบางอย่าง ไม่เคยสนใจ

บางสิ่งบางอย่าง สนใจจนคิดว่าเป็นทุกๆ อย่าง

ความจริงแล้ว มันก็แค่บางอย่าง"

คำข้างต้นเป็นคำโปรยที่นักเขียนหนังสือภาพเล่มนี้กล่าวเอาไว้หลังปก ให้ความหน้าสนใจในตัวเนื้อในของหนังสือไม่น้อยเพราะความรู้สึกที่ผู้อ่านจะได้รับจากคำข้างต้นนี้ เป็นความรู้สึกเดียวกันกับที่ผู้อ่านได้รับจากหนังสือเล่มนี้...

Blog ของผู้เขียน cmpuck.exteen.com